Doprava ZDARMA pri nákupe nad 80€!
Späť do obchodu

Registrácia

Ochrana osobných údajov

I.

Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon") je: 

Cyntia Flimelová SCANDI BABY

IČO: 55 154 077
DIČ: 1121427131

so sídlom Popradská 6435/1, 08001 Prešov

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

E-mailová adresa: scandibabysk@gmail.com, tel.: +421902148689 

II.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktoré správca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode www.scandibaby.sk.;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

III.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom registrácie na webovej stránke www.scandibaby.sk podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov.

2. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

3.Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom.

4. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

IX.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať.

X.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov 
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (www.scandibaby.sk) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá / má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

XI.

Vaše práva

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

  1. Na prístup k svojim osobným údajom;
  2. Na opravu osobných údajov;
  3. Na vymazanie osobných údajov;
  4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;
  5. Na prenositeľnosť údajov;
  6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: scandibabysk@gmail.com;
  7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov. 

XII.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovaný prístup k dátovým úložiskám, ako aj zabezpečený prístup k osobným údajom v listinnej podobe.
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke www.scandibaby.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma.

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 31.1.2023